คำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น


ปัจจุบันมีหุ้นสะสม (บาท)
ส่งหุ้นรายเดือน (บาท)
อัตราเงินปันผล (%)
ต้องการออมจากปันผล (%)
ระยะเวลาการออม (ปี)   


เครดิต ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
พัฒนาโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

[ไปที่เวอร์ชันใหม่!]